Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 13 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Członków, że na dzień 16 marca 2015r. na godzinę 10.00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Wilcza” ul.Wilcza 9 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków będzie miało następujący porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad i uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Wybór Komisji:
  1. Wnioskowej,
  2. Mandatowo-¬‐Skrutacyjnej,
 5. Głosowanie nad projektem zmian w Statucie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”
 6. Dyskusja,
 7. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
 8. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odnośnie do punktu (5) porządku obrad, poniżej przedstawiamy proponowane nowe brzmienie wybranych zapisów Statutu Stowarzyszenia:

Zmienić §13 poprzez nadanie następującej mu treści

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
  1.  z głosem stanowiącym – delegaci
  2. z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Delegaci wybierani są walne zebrania grup członkowskich zgodnie z regulaminem wyborczym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. liczbę Delegatów poszczególnych regionów wyborczych ustala stosowną uchwałą Zarząd Stowarzyszenia przy uwzględnieniu liczby członków Stowarzyszenia w danym regionie wyborczym. Delegaci wybierani są na pełną kadencje władz Stowarzyszenia, z tym, że pierwsza grupa delegatów wybierana jest na okres do zakończenia trwającej kadencji Władz Stowarzyszenia.
 4. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Delegatów co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pomocą listów poleconych lub faksem i za pomocą poczty internetowej (jeżeli Delegaci uprzednio wyrażą zgodę na taki sposób zawiadamiania ).
 6. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Delegatów lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Delegatów. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmie inną uchwałę.
 8. Głosowanie może odbyć się także w drodze korespondencyjnej przy użyciu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem formuły telekonferencji (także przy użyciu komunikatorów internetowych zapewniających transmisję obrazu i głosu).
 9. W przypadku nie uzyskania wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w drugim terminie, który może zostać wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, a uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów w drugim terminie § 13 pkt 3 Statutu nie stosuje się.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
  1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  2. uchwalanie zmian statutu;
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
  7. uchwalanie budżetu;
  8. uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  9. podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia członka honorowego;
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 11. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów prowadzi prezes Zarządu lub inna osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego obrad przez to Zgromadzenie

  W związku ze zmianą treści § 13 dokonać zmiany Statutu poprzez zastąpienie określenia Walne Zgromadzenie Członków określeniem Walne Zgromadzenie Delegatów:

  Ponadto uchwalić następujące zmiany:

  Zmienić §9 ust. 5 lit. b ostatni wyróżnik poprzez nadanie mu treści
  na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia;

  Dodać § 9a w brzmieniu:
  W przypadku wykluczenia członka stowarzyszenia z przyczyn określonych w § 9 ust 5 lit b Statutu, wykluczonemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu.
  Odwołanie wnosi się do Walnego Zgromadzenia Dzelegatów  Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykreśleniu.
  Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

  Zmienić § 12 ust. 2 nadając mu treść:
  Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia wynosi 5 lat

  Skreślić § 12 ust. 3

  Dodać § 14 ust. 7 dodać zdanie w brzmieniu:
  Głosowanie może odbyć się także w drodze korespondencyjnej przy użyciu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem formuły telekonferencji (także przy użyciu komunikatorów internetowych zapewniających transmisję obrazu i głosu)

  W § 15 dodać ust. 6 w brzmieniu:
  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

  W § 16 ust. 2 dodać kolejne zdanie:
  W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu

  Zmienić § 16 ust. 3 nadając mu brzmieniu:
  Członek władz Stowarzyszenia wybrany w drodze kooptacji, zostaje wybrany na okres czasu pozostały do końca kadencji tego organu Stowarzyszenia, którego skład uzupełnił

  Zmienić § 17 ust 3poprzez nadanie mu następującej treści:
  Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

  Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku wymaganego kworum, zgodnie z par. 13  pkt 5a Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii  „Przyjazna Kosmetyka”, wyznaczony zostaje drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na dzień 16 marca 2015 r. na godz. 11.00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Wilcza” ul. Wilcza 9.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

[ Lista szkoleń ]

Oświadczenie w sprawie zabiegów estetycznych

16.03.2015: Szkolenie marketingowe dla członków stowarzyszenia (Warszawa) – Paweł Borecki

23.02.2015 Zarządzanie zespołem: Piekary Śląskie

26.01.2015 Standardy obsługi klienta (Olsztyn)

Strona 2 z 1312345...10...Ostatnia »