Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii

„Przyjazna Kosmetyka”

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla propagowania działalności w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych.

Wstępne konsultacje w sprawie zasadności powołania do życia towarzyszenia rozpoczęły się z inicjatywy Kosmoprof jesienią 2007 r. z udziałem ok. 15 osób. W rozważaniach nad jego celami poruszano problem poczucia „zawodowego osamotnienia i wypalenia”, braku kontaktów z szerszym środowiskiem (wymiana doświadczeń). Rozmawiano o rozwoju zawodowym i intelektualnym, o tym, co dalej po studiach. Zastanawiano się nad tym, jak wyróżniać się na lokalnym rynku i o konkurencyjności. Uznawano, że potrzebny jest organ przedstawicielski środowiska oraz podkreślano konieczność niezależności Stowarzyszenia.

Formalno/prawnie powstało w czerwcu 2008 roku podczas Kongresu Kosmoprof w Trzebieszowicach – statut. Trwały dalsze rozważania związane z poszukiwaniem formuły działania. „ Burza mózgów” przyniosła wspólnie wypracowano nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”. Stowarzyszenie wstąpiło do Międzynarodowej Federacji Kosmetyczek INFA.

Wtedy też podjęto po raz pierwszy rozmowy na temat aktualizacji statusu zawodowego kosmetyczek i kosmetologów. Odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Ministerstw: Gospodarki, Edukacji, Zdrowia, Szkolnictwa Wyższego oraz Przedstawicielem Uczelni Wyższych, które pokazało, że uregulowanie tego problemu jest poza możliwościami Stowarzyszenia.

Rozpoczęto prace nad Programem Certyfikacji oraz Programami Szkoleń. Powstały ostateczne zręby programowe, które określiły Stowarzyszenie jako Platformę współpracy między Gabinetami Kosmetycznymi, które zajmuje się EDUKACJĄ : rozwojem zawodowym i intelektualnym, pogłębianiem wiedzy ogólnej, poznawaniem nowych technik pracy, wymianą doświadczeń poprzez seminaria, warsztaty, szkolenia, kongresy.

Wobec pierwszych oznak konfliktu ze środowiskiem lekarskim Stowarzyszenie zleciło dwóm Kancelariom Prawniczym (Kraków, Warszawa) przygotowanie niezależnych opinii prawnych w sprawie usytuowania prawnego kosmetyczek w świetle obowiązujących aktów prawnych: Konstytucji i innych przepisów mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu. Stowarzyszenie opiniowało także projekt Ministerstwa Edukacji w sprawie szkolnictwa zawodowego. Współtworzyło również program Collegium Cosmeticum oraz uczestniczyło w jego realizacji.
Zajęło także stanowisko w sprawie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia związanego z postulatami lekarzy medycyny estetycznej odnośnie pozbawienia kosmetologów wykonywania zaawansowanych zabiegów
kosmetycznych.

Stowarzyszenie w każdym roku organizuje cyklicznie różnego rodzaju szkolenia edukacyjne i praktyczne.
Zarząd przygotował i przeprowadził samodzielny panel na ostatnim Kongresie LNE, który cieszył się dużym powodzeniem uczestników (największa frekwencja). Przeprowadzono także w ostatnim roku certyfikację nowych Gabinetów Kosmetycznych.