Statut

STATUT Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii PRZYJAZNA KOSMETYKA

tekst jednolity na dzień 16 marca 2015r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”
2. W dalszej części statutu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” nazywane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla propagowania działalności w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
3. Stowarzyszenie, w celu realizacji swych celów może współdziałać z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami państwowymi, samorządowymi, krajowymi i zagranicznymi, a także organami władzy i administracji państwowej i samorządowej.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przystąpienie do tych organizacji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Delegatów. Uchwała ta będzie określała zasady przynależności do organizacji.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz.U. z 2001 r Nr 79, poz.855 z póz.zm) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie – z chwilą uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – uzyskuje osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie rozpocznie działalność po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
2. Siedzibą Stowarzyszenie jest Brodnica.
3. Stowarzyszenie zawarte jest na czas nieokreślony.

II. Cele i sposoby ich realizacji.

§ 5

1. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:
a) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności poprzez tworzenie warunków
b) rozwoju szeroko pojętej kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych;
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
e) działalność charytatywna.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
3. Działalność statutowa jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.

§ 6

I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. edukację, a w szczególności poprzez:
a) tworzenie wielopoziomowego systemu edukacyjnego;
b) wdrażanie systemów kształcenia kosmetyczek i kosmetologów i przystosowywanie ich do standardów europejskich;
c) opracowywanie i opiniowanie programów kształcenia;
d) współpracę z uczelniami wyższymi i innymi szkołami oraz instytucjami szkoleniowymi w celu szkolenia i pozyskiwania wykwalifikowanej kadry
e) organizowanie i wspieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć- zgodnych z celami stowarzyszenia;
2. rozwój, a w szczególności poprzez:
a) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w zakresie ochrony zdrowia poprzez system akredytacji – dla zwiększenia ich konkurencyjności;
b) współpracę, wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia oraz producentami i dystrybutorami produktów i usług z zakresu kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych,
c) doradztwo, pomoc ekonomiczną i prawną członkom Stowarzyszenia;
d) wspieranie działalności innowacyjnej;
e) współpracę ze środowiskiem lekarskim i naukowym;
f) współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi;
g) organizowanie i prowadzenie szkoleń doradztwa organizacyjno-prawnego, ekonomicznego, w zakresie public relations;
h) popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych;
3. ochronę zdrowia, a w szczególności poprzez:
a) prowadzenie akcji informacyjnych, rozwijanie i promowanie inicjatyw popularyzujących zdrowy tryb życia oraz zwiększających świadomość prozdrowotna;
b) działania na rzecz edukacji świadomości klienta;
4. reprezentację, a w szczególności poprzez:
a) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie jej przestrzegania;
b) opiniowanie aktów prawnych, związanych z celami funkcjonowania Stowarzyszenia;
c) reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli, oraz współpracę z w/w jednostkami;
d) integrację środowiska;
e) stworzenie systemu wymiany informacji;
5. prowadzenie działalności gospodarczej, pozostającej w ścisłym związku z celami statutowymi;
6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

III. Członkostwo

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych
b) Wspierających
c) honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
a) została rekomendowana przez co najmniej 1 członka Stowarzyszenia;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pozbawiona praw publicznych;
c) złożyła deklarację członkowską na piśmie;
d) została przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia – z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną w  realizacji celów Stowarzyszenia, która:
a) złożyła deklarację członkowską na piśmie;
b) została przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszanie propozycji i projektów działań Stowarzyszenia,
e) otrzymywania pomocy niematerialnej i materialnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu,
f) posługiwania się logo Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w szczególności poprzez uczestnictwo w zgromadzeniach, kongresach, pracach zespołów roboczych,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń (w tym składek członkowskich), przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku zapłaty składek członkowskich.
5. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu naruszania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
– z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres roku;
– na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,
d) rozwiązania Stowarzyszenia,
e) śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 9a

W przypadku wykluczenia członka stowarzyszenia z przyczyn określonych w § 9 ust 5 lit b Statutu, wykluczonemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu. Odwołanie wnosi się do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykreśleniu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 10

Za szczególnie istotne dla Stowarzyszenia wykonywanie obowiązków członka Stowarzyszenia, Zarząd może nagrodzić:
a) nagrodą rzeczową,
b) nagrodą finansową.

§ 11

1. Za przewinienia członków Stowarzyszenia, nie powodujących utraty członkostwa, Zarząd może ukarać:
a) upomnieniem,
b) zawieszeniem w prawach członka – do czasu usunięcia skutku przewinienia.
2. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia nie może wykonywać praw, o których mowa w § 9.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów, b) Zarząd Stowarzyszenia, c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.
3. (skreślony)
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – delegaci
b) z głosem doradczym- członkowie, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Delegaci wybierani są walne zebrania grup członkowskich zgodnie z regulaminem wyborczym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. liczbę Delegatów poszczególnych regionów wyborczych ustala stosowną uchwałą Zarząd Stowarzyszenia przy uwzględnieniu liczby członków Stowarzyszenia w danym regionie wyborczym. Delegaci wybierani są na pełną kadencje władz Stowarzyszenia, z tym, że pierwsza grupa delegatów wybierana jest na okres do zakończenia trwającej kadencji Władz Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Delegatów co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pomocą listów poleconych lub faksem i za pomocą poczty internetowej (jeżeli Delegaci uprzednio wyrażą zgodę na taki sposób zawiadamiania ).
6. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Delegatów lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Delegatów. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmie inną uchwałę.
8. Głosowanie może odbyć się także w drodze korespondencyjnej przy użyciu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem formuły telekonferencji (także przy użyciu komunikatorów internetowych zapewniających transmisję obrazu i głosu).
9. W przypadku nie uzyskania wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w drugim terminie, który może zostać wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, a uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów w drugim terminie § 13 pkt 3 Statutu nie stosuje się.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
g) uchwalanie budżetu;
h) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia członka honorowego;
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, Delegatów lub jego władze;
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
11. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów prowadzi prezes Zarządu lub inna osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego obrad przez to Zgromadzenie

§ 14

1. Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów;
g) przyjmowanie i skreślanie członków;
h) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia.
i) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 21 Statut Stowarzyszenia
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby, zaproszone przez Zarząd.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie może odbyć się także w drodze korespondencyjnej przy użyciu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem formuły telekonferencji (także przy użyciu komunikatorów internetowych zapewniających transmisję obrazu i głosu)
8. Zarząd odpowiada za zobowiązania podatkowe Stowarzyszenia.

§ 15

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swoich członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Delegatów;
c) prawo wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów
oraz posiedzenia Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wyższej wysokości niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2001. 26. 306 z póz. zm.)
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 16

1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. Uzupełnienie składu odbywa się w drodze uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Członek władz Stowarzyszenia wybrany w drodze kooptacji, zostaje wybrany na okres czasu pozostały do końca kadencji tego organu Stowarzyszenia, którego skład uzupełnił

§ 17

1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli (w tym zaciągania zobowiązań) w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w innych niż majątkowe sprawach Stowarzyszenia, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 18

1. Praca w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpływów ze składek członkowskich,
b) dotacji,
c) dochodów z majątku oraz działalności gospodarczej,
d) darowizn, spadków, zapisów,
e) pomocy udzielanej przez Unię Europejską.
2. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Z zastrzeżeniem § 17 pkt 2 decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 20

I. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub poprzez założone w tym celu przedsiębiorstwa w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
II. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie jest:
1. wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
2. wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
4. pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z;
5. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
6. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;
8. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z;
9. działalność paramedyczna- PKD 86.90.D;
10. pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 88.99.Z;
11. działalność związana ze sportem – PKD 93.1;
12. działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2;
13. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 94.99.Z; 14) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne- PKD 96.02.Z;
15. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej- PKD 96.04.Z;
16. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 96.09.Z.

§ 21

1. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”;
b) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 22

1. Wszelkie dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na realizację celów statutowych. Dochody Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

VI. Likwidacja Stowarzyszenia, zmiana statutu.

§ 24

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów kwalifikowana większością głosów ( 2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu – chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tj. Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

______________________
Beata Wątorowska – prezes
______________________
Grażyna Zych – wiceprezes
______________________
Maria Sobel-Twardowska – wiceprezes
______________________
Agnieszka Mienik – sekretarz – członek zarządu
______________________
Ewa Kostrzyńska – skarbnik