Walne zgromadzenie

Brodnica, 2020-09-18

Delegaci Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii
„Przyjazna Kosmetyka”

Zgodnie z §13 Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Delegatów, że 4 października (niedziela) o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W związku z pandemią COVID-19 Walne Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem kanału ZOOM. Link z dostępem zostanie Państwu przesłany w niezależnym mailu.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego będzie następujący:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad i uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  a. Wnioskowej
  b. Mandatowo – Skrutacyjnej
 5. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 9. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
 10. Wybory nowych władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku wymaganego kworum, zgodnie z §13 pkt. 5a Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”, wyznaczony zostaje drugi termin Walnego Zgromadzenia w formie on-line 4 października 2020, o godzinie 10:30.

W imieniu Zarządu
Beata Wątorowska
Prezes Stowarzyszenia