Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

 1. Przesłanie mailem lub sms-em zgłoszenia na szkolenie stanowi zawarcie umowy wiążącej pomiędzy Organizatorem (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii Przyjazna Kosmetyka), a Zamawiającym (Uczestnikiem) i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Przed zapisaniem się na szkolenie Zamawiający (Uczestnik) jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Szkoleń i dostosowania się do jego postanowień.
  Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby.
 3. Wpłata kwoty określonej za udział w szkoleniu jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania wpłaty na 10 dni przed przewidzianą datą szkolenia.
 5. Rachunek za szkolenie będzie przesyłany pocztą tradycyjną na adres firmy lun wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
 6. Zamawiający może wycofać Uczestnika z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów na 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu Zamawiający zapłaci 50% ceny za szkolenie. Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa (100% ceny).
 7. Odwołanie zgłoszenia udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (email na sekretariat@przyjaznakosmetyka.org lub sms na numer 885 888 704).
 8. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, jeśli nie zbierze się grupa. W tym przypadku kwota wpłacona na poczet odwołanego szkolenia zostaje zwrócona w całości.