X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Walne zgromadzenie

logo

Brodnica, 2020-09-18

Delegaci Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii
„Przyjazna Kosmetyka”

Zgodnie z §13 Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Delegatów, że 4 października (niedziela) o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W związku z pandemią COVID-19 Walne Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem kanału ZOOM. Link z dostępem zostanie Państwu przesłany w niezależnym mailu.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego będzie następujący:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad i uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
a. Wnioskowej
b. Mandatowo – Skrutacyjnej
5. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019
oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
7. Dyskusja.
8. Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
9. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
10. Wybory nowych władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku wymaganego kworum, zgodnie z §13 pkt. 5a Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”, wyznaczony zostaje drugi termin Walnego Zgromadzenia w formie on-line 4 października 2020, o godzinie 10:30.

W imieniu Zarządu
Beata Wątorowska
Prezes Stowarzyszenia